Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy regulamin wprowadzony dnia 25.05.2018 określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego w domenie www.busczesci.pl przez firmę Elmir PHU Elżbieta Lachowska, z siedzibą w Jatne 14, 05-430 Celestynów.

I Postanowienia ogólne

1) Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.

2) Zamówienia w sklepie internetowym dokonuje się poprzez:  a) wypełnienie formularza zamówienia – dla Nabywców nie korzystających z usługi konta w Sklepie, b) złożenie zamówienia po zarejestrowaniu się do usługi konta Sklepu,

  1. c) telefonicznie, pod numerem: +48 601 347 360.

3)  Nabywcą artykułów oferowanych przez Sklep może być tylko osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

4)  Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski oraz całej Unii Europejskiej, po wcześniejszej akceptacji.

5)  Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia artykułów zamieszczone w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową.

 

II Oferta Sklepu

1) Zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.

2) Przeglądanie oferty sklepu oraz składanie zamówień nie wymaga rejestracji.

3) Podane ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przysyłki, które zostaną podane przed zatwierdzeniem zamówienia. Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca dla Nabywcy w momencie złożenia przez niego zamówienia.

4)  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych artykułów, co nie może jednak negatywnie wpływać na wcześniej złożone zamówienia.

5)  Ilość i rodzaj artykułów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają ciągłej aktualizacji.

6)  Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa wszystkie artykuły oferowane przez Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

7)  Jeżeli artykuł posiada gwarancję producenta lub importera, Nabywca wraz z towarem otrzyma stosowny dokument gwarancyjny.

 

III Realizacja zamówienia

1) Przed ostatecznym złożeniem zamówienia Nabywca będzie miał możliwość zapoznania się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, obejmującą m.in. poszczególne elementy zamówienia, wszystkie koszty obciążające Nabywcę, w tym cenę jednostkową, łączną oraz dokładne koszty przesyłki.

2) Czas realizacji zamówienia, czyli czas niezbędny na jego przygotowanie do wysyłki wynosi nie więcej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wyniósł on maksymalnie 2 dni robocze od momentu wpłynięcia należności za dane zamówienie na konto rachunku bankowego Sprzedawcy

3) Nabywca zobowiązany jest do zapłaty należności za zamówienie, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy płatność następuje przy odbiorze.

4) W przypadku kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braków magazynowych, Nabywca zostanie o tym poinformowany i będzie miał możliwość zmiany lub anulowania zamówienie.

5) Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące tylko, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Nabywcę i zostało ono zatwierdzone przez Sprzedawcę.

6) Korektę zamówienia Nabywca może wprowadzić wyłącznie przed jego zatwierdzeniem przez Sprzedawcę, w drodze komunikacji mailowej lub telefonicznej, co nie wyłącza prawa Nabywcy do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa.

7) Zamówienie wysłane przez Sprzedawcę nie może być anulowane z zastrzeżeniem wypadków opisanych w niniejszym Regulaminie.

8) W poszczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą można anulować zamówienie opłacone, jeśli nie zostało jeszcze niewysłane.

 

IV Koszt i sposób dostawy

1) Dostawa zamówienia odbywa się za pomocą: - Poczty Polskiej; - Systemu obsługi przesyłek kurierskich (sendit lub apaczka).

2) Koszt przesyłki ponosi Nabywca. Informacja o całkowitym koszcie dostawy jest dostępna przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.

3) Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki podczas jej odbioru w obecności kuriera, zwłaszcza, gdy opakowanie transportowe jest niekompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Nabywca powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny, a następnie poinformować o tym Sprzedawcę.

4) Koszt odesłania do Sprzedawcy przesyłki w przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa rękojmi pokrywa Sprzedawca.  

5) Koszt dostawy zagranicznej jest ustalany indywidualnie. Sprzedawca nie realizuje przesyłek zagranicznych za pobraniem.

 

  1. Sposoby płatności

1) Nabywca może dokonać płatności w następujący sposób: - Przelewem na konto bankowe: 03 1090 1753 0000 0001 1024 4225 BZ WBK  S.A. I ODDZIAŁ w Otwocku  (w tytule przelewu należy podać numer zamówienia). - Płatność w systemie PayU

2) Po otrzymaniu zapłaty Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji, wysyłając Nabywcy wiadomość e-mail.  

3) W przypadku braku wpłaty należności na rachunek bankowy Sprzedawcy w przeciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia, zamówienie będzie uznawane za niezłożone.

 

VI Odstąpienie od umowy

1) Na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego Nabywcy posiadającego status konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34

2) Odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest możliwe w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania artykułu. W tym terminie należy wysłać oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Nabywca może złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

3) Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Nabywcy, drogą mailową, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4) W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5) Nabywca ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, tj nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6) Nabywca odsyła artykuły będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

7) Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy w wyniku korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8) Sprzedający niezwłocznie, tj nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Nabywcę zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

9) Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia zakupionych artykułów inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10) sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Nabywca w przypadku przedpłaty

11) Nabywca ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych artykułów.

12) Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Nabywcy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13) Zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, g) zawartej w drodze aukcji publicznej, h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Nabywcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

14) Nabywca nie posiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Nabywców zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

VII Reklamacje

1) Nabywca ma prawo do reklamacji zakupionych w Sklepie artykułów w przypadku niezgodności otrzymanego zamówienia ze złożonym, opóźnień w dostawie z winy Sklepu oraz innych przypadkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa.

2) Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji lub złego dopasowania towaru.

3) Nabywca jest zobowiązany odesłać reklamowany artykuł w oryginalnym opakowaniu (jeśli to możliwe) załączając dowód zakupu (paragon/faktura) oraz żądanie dotyczące zakupionego artykułu, tak aby możliwe było zidentyfikowanie jego roszczeń.

4) Naprawiony lub wymieniony na nowy artykuł jest dostarczany do Nabywcy na koszt Sprzedawcy.

Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5) Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres:    ELMIR PHU Elżbieta Lachowska, 05-430 Celestynów, Jatne 14

 

VIII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1) Nabywca ma możliwość skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Sprzedawcy

2) Dokładne informacje dotyczące zasad dostępu do procedur opisanych w ust. 1 dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – lista tych podmiotów jest dostępna pod poniższym adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3)  Inne przydatne dla Nabywcy informacje dostępne są pod poniższymi adresami: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 

IX Ochrona danych osobowych

1) Dane osobowe są wykorzystywane do celów księgowych, kontaktu z Klientem, obsługi konta w Sklepie, rozpatrywania składanych reklamacji, obsługi zwrotów oraz innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży.

2) Dane osobowe podane przez Nabywcę nie będą udostępniane innym podmiotom poza osobami które będą bezpośrednio uczestniczyć w realizacji danego zamówienia. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem Nabywcy, jednak jest niezbędne do realizacji złożonego zamówienia. Administratorem danych jest Sprzedawca, tj. Elmir PHU Elżbieta Lachowska  05-430 Celestynów, Jatne 14 wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Celestynów pod numerem 2482, NIP 527 132 38 70, REGON: 141608175

3) Sprzedawca zapewnia Nabywcom możliwość przeglądania i modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych.

 

X Postanowienia końcowe

 1) Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin. Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od jej udostępnienia, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.

2)  Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie lub odpowiednio zaakceptowania Regulaminu (w przypadku Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie).

3)  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.

4)  Dane właściciela sklepu  BUSczęści.pl : ELMIR PHU Elżbieta Lachowska 05-430 Celestynów, Jatne 14 NIP: 527 132 38 70

NIP UE: PL5271323870 REGON: 141608175 e-mail: elmir12@wp.pl Telefon +48 601 347 360

5)  Dane korespondencyjne sklepu:

ELMIR PHU Elżbieta Lachowska 05-430 Celestynów, Jatne 14

e-mail: elmir12@wp.pl

 

 Załącznik nr.1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

ELMIR PHU Elżbieta Lachowska

05-430 Celestynów

Jatne 14

NIP: 527 132 38 70 REGON: 141608175 e-mail: 601mirek@wp.pl Telefon +48 601 347 360

 

przesyłkę nadaj na adres:

 

Elmir PHU Elżbieta Lachowska

05-430 Celestynów, Jatne 14

 

 

 

Ja ...........................................................................................................................

 

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych* rzeczy:

 

...................................................................................................................................,

 

……………………………………………………….......................................................................…,

 

…………………………………………………………,

 

numer oferty/zamówienia* ............................................,

 

Data zawarcia umowy to.................................................,

 

data odbioru ...................................................................,

 

 

 

Imię i nazwisko....................................................................

 

Adres...................................................................................

 

Data.....................................................................................

 

(*) – niepotrzebne skreślić

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl